La gralla està en Do


Molt sovint sento a dir que la gralla està en Sol quan algú es refereix a la tonalitat i/o a la afinació d’aquest instrument.

Doncs no, la gralla està en Do.

Els que diuen que està en Sol ho diuen partint de la referència que la gralla tota tapada dona un Sol i per tant dedueixen que està en Sol. Això vol dir que una gralla dolça on la nota més greu és un Mi, voldrà dir que aquest instrument està en Mi ? Craso error.

Quan es parla de que un instrument està en una tonalitat o afinació determinada ve donat per la relació que hi ha entre la nota del pentagrama i la nota que en realitat sona. I d’aquí ve la diferència que hi ha entre instruments transpositors i no transpositors.

La gralla és un instrument no transpositor, això vol dir que si en el pentagrama està escrita la nota Do (tercer espai del pentagrama) el músic situa els dits en la posició de Do i la gralla sona un Do. Per tant aquest instrument està en Do.

Per contra si agafem la dolçaina valenciana i situem els dits en la posició del Do que tenim al pentagrama, aquest instrument ens donarà la nota Sol, per tant la dolçaina valenciana està en Sol. És un instrument transpositor.

Un altre exemple d’instrument transpositor, el clarinet. Si el músic situa els dits en la posició del Do del pentagrama en realitat el que sonarà serà un Sib. Per tant, el clarinet està en Sib.

I seguirem.